top of page

Algemene Voorwaarden


Art. 1.1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website en /of winkel, hierna “klant” genoemd, afgesloten met FioRiart - Krijgsbaan 82, 9140 Temse - Belgium - btw BE 0776 890 915

Art.1.2

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van FioRiart onder de rubriek ‘More/Shop ‘. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar per email.

Art.1.3

Een bestelling/verkoop komt tot stand op volgende wijzen:

Telefonisch door het aanvaarden van de bestelling

Via email op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres.

In de winkel door het noteren van de bestelling

Via een contract tussen contractanten

Via bevestiging via webshop

Art. 1.4

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Door het versturen van de bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. FioRiart behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Art.1.5

Tenzij schriftelijke anders is overeengekomen zijn de algemene voorwaarden steeds van toepassing. FioRiart garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de bestelling/aanbod vermelde specificaties.

2.Verzakingsrecht

Art.2.1

Uit de aard van de bestelde/verkochte goederen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art.80§4.2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke verkoop is vanaf bevestigen van de bestelling definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

Art.2.2

De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar  info@fioriart.be . Indien de levering reeds is uitgevoerd kan deze niet meer ontbonden worden.

Art.2.3

 

FioRiart is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

Art.2.4

Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

Producten blijven eigendom van FioRiart tot ontvangst van volledige betaling van datzelfde product.

 

3.Levering

Art. 3.1

De uitvoering van de bestelling gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

Art.3.2

FioRiart garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en versheid naar redelijkheid gemeld door kweker en/of teler. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel

4. Betaling

Art.4.1

Betaling gebeurt steeds via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

Art.4.2

De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

Art.4.3

Betaling kan gebeuren op volgende manieren; In onze winkel tijdens openingsuren, elektronisch door storting op onze rekening MET vermelding van de juiste referentie of elke andere contractueel afgesproken manier.

5.Geschillen

Art.5.1

Bij niet betaling zullen volgende acties genomen worden:

Een herinneringsbericht zal gestuurd worden na overschrijding van de betalingstermijn van 1 maand. Intrest van 2% op maandbasis begint te lopen.

Als de betaling op betalingsdatum + 2 maanden nog niet is gebeurd, dan kan zonder voorafgaandelijk verwittiging en automatisch een administratieve kost van 20,00 (twintig euro) aangerekend worden en zal een aangetekend schrijven gestuurd worden als laatste verwittiging. Intresten zullen blijven lopen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn met 3 maanden overschreden wordt dan zal uw dossier in handen van een incassobureau worden gegeven met alle kosten voor de schuldenaar.

FioRiart behoudt zich het recht voor om wanbetalers in de toekomst te weigeren EN hun gegevens door te geven aan de bevoegde instanties en partners die hier naar vragen.

Na betaling van de hoofdsom zal een aparte factuur met de openstaande intresten verstuurd worden.

 

Art. 5.2

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

Art. 5.3

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Art 5.4

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is

7.binding

Art. 5.5

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het klikken op “Akkoord voor bestelling”.             

Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Art 7.2

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. Wel zullen uw gegevens opgenomen worden in onze klantenlijst om u op de hoogte te houden van onze promoties. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van FioRiart bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen

Art.7.3

FioRiart kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop/reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

bottom of page